ZZ "KADRA" JSW SA KWK "BORYNIA"

Dbamy o Wasze sprawy

Statut Związku, Odznaczenia


STATUT

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „KADRA”
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK „BORYNIA”

w Jastrzębiu Zdroju

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Związek Zawodowy „KADRA” Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Borynia” w Jastrzębiu Zdroju jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną od administracji i organizacji politycznych.

2. Związek Zawodowy „KADRA” Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Borynia” w Jastrzębiu Zdroju jest kontynuatorem działalności statutowej prowadzonej przez Związek Zawodowy pracowników Nadzoru, Dozoru i Administracji KWK „Borynia” w Jastrzębiu Zdroju.

3. Związek broni praw i interesów pracowników w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych. Reprezentuje swoich członków oraz współuczestniczy w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych.

§ 2

Związek realizuje cele i zadania określone w niniejszym Statucie zgodnie z przepisami Konstytucji RP, ustaw o związkach zawodowych i innych ustaw oraz ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

§ 3

1.  Do Związku mogą należeć:

1.1.  pracownicy wszystkich szczebli dozoru ruchu zakładu, służb technicznych i administracji,

1.2.  pracownicy posiadający niezbędne kwalifikacje, stanowiący potencjalną bazę naboru do pełnienia funkcji podanych w pkt 1.1.,

1.3.  pracownicy firm powstałych na bazie przekształceń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., którzy spełniają warunki podane w pkt.  1.1. lub 1.2.,

bez względu na płeć, wiek, narodowość, przekonania polityczne i wyznanie.

2. Członkiem Związku może zostać również osoba, która była zatrudniona w zakładzie i przeszła na emeryturę lub rentę albo czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.

3. Nie traci członkowstwa Związku były pracownik wymieniony w pkt l, który przeszedł na
emeryturę  lub rentę, albo czasowo  pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.

4. Przepisy Statutu dotyczące pracowników wymienionych w pkt l stosuje się odpowiednio
również do osób wymienionych w pkt 2 i 3.

§ 4

Związek posiada osobowość prawną – może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa. Związek działa przez organy wskazane w niniejszym Statucie.

§ 5

1. Siedzibą Związku jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia”w Jastrzębiu Zdroju.

2. Terenem działania Związku jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Związku

§ 6

Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów pracowników wymienionych w § 3, w tym:

1) obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników oraz ich rodzin,

2) obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) harmonizowanie działania pracodawcy z interesami pracowników,

4) oddziaływanie na rzecz demokratyzmu, praworządności, sprawiedliwości społecznej, koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich,

5)kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych,

6)  inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno-zawodowej młodych pracowników,

7) współuczestnictwo w kształtowaniu realizacji zadań społeczno-gospodarczych zakładu w celu pomnażania funduszu zakładu i jego sprawiedliwego podziału,

§ 7

Do zakresu działania Związku należy w szczególności:

1) reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec pracodawcy, organów
administracji państwowej i gospodarczej, organizacji społecznych i samorządowych,

2)  sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielania pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku indywidualnych spraw na tle stosunku pracy,

3)  sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez pracodawcę obowiązku zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także udział w opracowywaniu planów poprawy warunków pracy,

4) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy w sprawach dotyczących spraw i interesów swoich członków, a w szczególności przy ustalaniu regulaminów pracy, regulaminów nagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, ustalania planów urlopów oraz dotyczących socjalno-
bytowych i kulturalnych potrzeb swoich członków,

5) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie nie unormowanym w przepisach prawa pracy,

6) zapewnienie członkom i ich rodzinom możliwości korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy zakładu,

7) partnerskie współdziałanie z pracodawcą oraz organizacjami społecznymi             w rozwijaniu działalności kulturalno-oświatowej  i tworzeniu warunków do odpoczynku po pracy, jak również podejmowanie własnych inicjatyw w tym zakresie,

8) współuczestniczenie w działaniu dla poprawy opieki lekarskiej i ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin,

9)  udzielanie pomocy materialnej członkom Związku i ich rodzinom w miarę możliwości i potrzeby,

10) zwalczanie niegospodarności i nadużyć w zakładzie pracy,

11) współdziałanie z pracodawcą w sprawach rozwoju racjonalizacji i wynalazczości pracowniczej,

12) otaczanie troską rodzin wielodzietnych, emerytów i rencistów oraz rodzin po zmarłych
członkach Związku,

13) społeczny nadzór nad działalnością Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

§ 8

Do osiągnięcia powyższych celów i zadań Związek dąży przez:

1) partnerskie współdziałanie z pracodawcą oraz innymi organizacjami związkowymi i społecznymi,

2) współdziałanie z Zakładową Społeczną Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Pracy,

3) opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw i interesów pracowniczych, w tym zakładowych planów społeczno-gospodarczych,

4) rozwiązywanie powstałych sporów w drodze negocjacji oraz przez zawieranie porozumień,

5) zapewnienie porad prawnych dla członków Związku.

§ 9

W razie sporu zbiorowego Związkowi przysługuje prawo podjęcia stosownej formy protestu z zachowaniem przepisów Ustawy o związkach zawodowych i Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

§ 10

Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego w Związku na zasadach określonych dla członków Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc.

 

Rozdział 3

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkostwo Związku nabywa się z chwilą złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do Związku
zawodowego „Kadra” Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Borynia”.

§ 12

Członkowstwo Związku ustaje wskutek:

1) dobrowolnego wystąpienia,

2)  skreślenia z listy członków na skutek nieopłacenia składek przez okres 3 miesięcy lub zmiany miejsca zatrudnienia,

3) wykluczenia ze Związku,

4) zgonu.

§ 13

Członek Związku ma prawo:

1) uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,

2) wybierać i odwoływać członków organów Związku oraz być wybieranym do tych organów,

3) korzystać z porad i pomocy prawnej Związku, ochronie swych praw i interesów pracowniczych,

4) korzystać z pomocy socjalnej i materialnej Związku oraz z urządzeń kulturalnych,
sportowych i innych będących w dyspozycji Związku,

5) oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i organów Związku,
wnioskować o zmianę organów lub odwołanie członków tych organów z pełnionych
funkcji,

6) brać udział w zebraniach, podczas których organy Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby, być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach organów
Związku,

7) występować z wnioskami i postulatami do organów Związku,

8) brać udział we wszelkich formach protestu organizowanego przez Związek.

§ 14

Członek Związku obowiązany jest:

1) brać czynny udział w pracach Związku,

2) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Związku oraz regularnie opłacać składki członkowskie,

3) przestrzegać zasady koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i na stanowisku pracy,

4) chronić i pomnażać własność społeczną, jako wspólne dobro wszystkich pracujących.

§ 15

Za aktywną działalność zawodową i społeczną Związek może wnioskować o wyróżnienie swojego członka odznaczeniami lub nagrodami.

§ 16

W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub naruszenia zasad współżycia społecznego uwłaczającego godności członka Związku można – po wysłuchaniu zainteresowanego – udzielić mu upomnienia lub nagany, albo wykluczyć go ze Związku.

§17

1.  Uchwałę o skreśleniu, ukaraniu członka, a także o zatarciu kary podejmuje Zarząd Związku.

2.   Od uchwały w sprawie skreślenia, ukarania lub odmowy zatarcia kary członkowi przysługuje odwołanie do Zebrania Delegatów, w terminie 14 dni od doręczenia odpisu uchwały.

 

 

Rozdział 4

Organy Związku

 

§18

1.  Organami Związku są:

a)  Zebranie Delegatów,

b) Prezydium Zarządu Związku,

c) Zarząd Związku,

d) Komisja Rewizyjna Związku.

2. Dopuszcza się możliwość powołania oddziałowych organów związkowych

3. Kadencja organów Związku trwa 4 lata.

4. Ilość stale urzędujących członków Związku ustala Zebranie Delegatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§19

1. Organy Związku obowiązane są strzec samorządności i niezależności Związku oraz dobrowolności członkostwa Związku.

2. W działalności swej organy Związku kierują się zasadami demokratyzmu, kolegialności i jawności.

§20

1. Uchwały organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu członków, z wyjątkiem przypadków szczególnych, określonych niniejszym Statutem.

2.  Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności, w szczególności zobowiązane są informować członków Związku o realizacji uchwał własnych, zgłoszonych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie załogi.

§21

1. Organy Związku pochodzą z wyboru.

Szczegółowy sposób wyborów określa ordynacja wyborcza z zachowaniem następujących zasad:

1) nie ogranicza się liczby kandydatów,

2) głosuje się na poszczególnych kandydatów,

3)  głosowanie jest tajne,

4) funkcji w organach Związku nie może pełnić osoba wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw jako Pełnomocnik,

5) Przewodniczącego Związku wybiera Zebranie Delegatów w odrębnym głosowaniu,

6)  Zarząd Związku wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących Zarządu.

2. Członek organu Związku jest zobowiązany:

1) aktywnie uczestniczyć w pracach organów Związku,

2)  reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nim stałe kontakty, wysłuchiwać uwag, propozycji członków Związku oraz przenosić je na posiedzenia organów Związku,

3)  składać członkom Związku wyjaśnienia i sprawozdania ze swej działalności.

§22

1. Członkowie organów Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem
kadencji w przypadku niewypełnienia obowiązków, naruszania postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Związku.

2. Odwołanie następuje w drodze uchwały Zebrania Delegatów,

3. Decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji członka organu Związku winna być podjęta po
wysłuchaniu zainteresowanego.

§23

1. Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:

1)  ustania członkostwa Związku,

2)  rezygnacji z mandatu,

3)  odwołanie w trybie określonym w § 22 Statutu,

4)  niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 1/2 kadencji.

2.  Za rezygnację z mandatu uważa się awans członka organu Związku na stanowisko zgodnie
z § 21 pkt 4.

3.  W razie zmniejszenia się członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zwolnioną funkcję etatową
pełni członek, który uzyskał następną w kolejności liczbę głosów na ostatnim Zebraniu Delegatów
- przy wyborze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4.  W razie niespełnienia warunków pkt 3 i braku członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd
Związku zwołuje Zebranie Delegatów do przeprowadzenia wyborów uzupełniających według
ordynacji wyborczej przyjętej na ostatnim Zebraniu Delegatów.

5.  W razie czasowej nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego prawa i obowiązki etatowe
pełnić będzie zastępca Przewodniczącego Zarządu.

 

A. ZEBRANIE DELEGATÓW

§24

1. Najważniejszym organem Związku jest Zebranie Delegatów.

2. Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Związku.

3.  W Zebraniu Delegatów z głosem decydującym biorą udział Delegaci, wybrani według klucza
Ordynacji Wyborczej.

§25

1. Zebranie Delegatów:

1)  ustala program działania,

2)  rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3)  uchwala Statut i zmiany do Statutu Związku,

4)  ustala strukturę organizacyjną Związku,

5)   ustala skład liczbowy i wybiera oraz odwołuje w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej,

6)  określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej, wysokość składki członkowskiej
i jej podziału oraz zatwierdza budżet Związku,

7)  rozpatruje wnioski i postulaty,

8)  rozpatruje odwołania członków Związku od uchwał Zarządu Związku dotyczących tych
członków,

9)  decyduje o rozwiązaniu Zarządu Związku,

10) na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi Związku
absolutorium

2. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Związku.

3. Zebranie Delegatów jest skuteczne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50% delegatów. W przypadku braku 50% delegatów biorących udział w Zebraniu Delegatów, dopuszcza się zwołanie Zebrania Delegatów w drugim terminie bez zmiany porządku obrad. Zebranie Delegatów zwołane w drugim terminie jest skuteczne pomimo, że nie weźmie w nim udziału 50% delegatów.

§26

Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku, Zarząd Związku obowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów nie później niż w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia.

 

B. ZARZĄD ZWIĄZKU

§27

1.   Zarząd Związku kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:

1)  realizuje uchwały Zebrania Delegatów,

2)  współdziała  na  zasadzie  partnerstwa  z pracodawcą  i  innymi organizacjami związkowymi we
wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku,

3)  zwołuje Zebranie Delegatów  i ustala zasady wyboru. Termin Zebrania Delegatów oraz
porządek obrad podaje do wiadomości członków Związku nie później niż na 2 tygodnie przed
datą rozpoczęcia obrad,

4)  zarządza majątkiem Związku,

5)  powołuje w zależności od potrzeb sekcje, komisje i zespoły problemowe,

6)  przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku,

7)  ustala i kieruje zbiorowymi działaniami Związku,

8)  ogłasza i organizuje stosowne formy protestu,

9)  wysokość składki członkowskiej odprowadzanej do Porozumienia ZZ „KADRA” ustala
Zarząd Związku na podstawie Uchwały Rady Porozumienia ZZ „KADRA”,

10) Podejmuje Uchwały dotyczące bieżącej działalności Związku.

11) Zarząd Związku zbiera się w zależności od potrzeby, nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.

§28

1. Prezydium Zarządu Związku składa się z 4 członków. W skład jego wchodzą: przewodniczący Zarządu,  2 V-ce przewodniczących i sekretarz Związku.

2. Do kompetencji Prezydium Zarządu Związku należy:

a) realizacja bieżących zadań Zarządu Związku i reprezentowanie go na zewnątrz,

b) dokonywanie czynności prawnych,

c) pełnienie funkcji inicjujących i wykonawczych wobec Zarządu Związku,

d) współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy.

3. Pracami Prezydium kieruje przewodniczący Zarządu Związku.

4. Prezydium opracowuje plan pracy, preliminarz budżetowy i przedstawia go do zatwierdzenia na posiedzeniu Zarządu Związku.

 

 

 

C. KOMISJA REWIZYJNA

§29

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Zarządu Związku oraz realizacji uchwał organów związkowych,          a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku,

2)  przedkładanie Zebraniu Delegatów Związku sprawozdań ze swej działalności,

3)  ocena projektów preliminarzy budżetowych, jak też sprawozdań i realizacji budżetu
oraz przekazywanie Zarządowi uwag i wniosków w tym zakresie,

4)  w razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku niezgodności ze Statutem lub
przepisami   prawa,   jak   również   niewłaściwego   zabezpieczenia   majątku,   Komisja
Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Związku.

§30

l. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.

§31

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach organów Związku
z głosem doradczym.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku

 

Rozdział 5

Majątek Związku

§32

1. Majątek Związku powstaje:

1)  ze składek członkowskich,

2)  z dotacji, darowizn, zapisów i reklam,

3)  z dochodów z organizowanych przez Związek imprez kulturalno-rozrywkowych i           sportowych        oraz prowadzonej przez Związek innej działalności statutowej i gospodarczej.

2.  Zarządzanie majątkiem Związku nie może naruszać przepisów finansowych.

3. Fundusze Związku przeznacza się na:

- świadczenia statutowe,

- finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej,

- finansowanie działalności kulturalno-oświatowej,

- finansowanie działalności socjalno-bytowej.

- dotacje,

- inną działalność organizacyjną związku.

§33

1.  Jeżeli Zebranie Delegatów nie postanowi inaczej składka związkowa wynosi miesięcznie:

- 0.5% wysokości wynagrodzenia brutto – dla pracujących członków Związku,

- 0.25% wysokości renty lub emerytury,

- 0.5% wysokości zasiłku wychowawczego.

2.  Prawidłowo pobrana składka związkowa nie podlega zwrotowi.

§34

Majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku

§35

1. Działalność Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego przez Zarząd Związku
na okres roczny.

2. Sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu zatwierdza Zebranie Delegatów.

§36

Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku odpowiedzialność ponosi Zarząd Związku.

§37

1.  Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni: Przewodniczący i inne
osoby upoważnione przez Zarząd Związku

2.  Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch osób oraz parafa
księgowego.

3.  W sprawach  nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Zarządu Związku.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§38

1. Do stażu związkowego zalicza się:

1)  okres przynależności do innych związków zawodowych,

2)  czas odbywania służby wojskowej,

3)  przerwy w pracy z tytułu urlopu bezpłatnego i wychowawczego, czas pozostawania bez
pracy nie dłuższy niż 6 miesięcy z wyjątkiem, gdy stosunek pracy został rozwiązany bez
wypowiedzenia z winy pracownika lub przez porzucenie pracy.

2. Decyzję o zaliczeniu stażu związkowego podejmuje Zarząd Związku po opłaceniu przez członka
Związku składki za okres przerwy przynależności związkowej, za wyjątkiem przerwy określonej
w ustępie l pkt 2.

§39

1.  Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane uchwałą Zebrania Delegatów podjęte większością dwóch trzecich ważnych oddanych głosów.

2.  W przypadku zmian organizacyjnych w górnictwie, wymuszających konieczność zmian w Statucie Związku, Zarząd Związku upoważniony jest do wprowadzenia Uchwałą stosownych zmian w Statucie, wraz ze zgłoszeniem ich do właściwego Sądu Rejestrowego.

§40

Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Zebrania Delegatów, podjęte większością dwóch trzecich ważnych oddanych głosów.

§41

1. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez
Zebranie Delegatów.

2.  Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się         w sądzie.

§42

Pracownikowi powołanemu do pełnienia funkcji z wyboru w Związku pracodawca na wniosek tej organizacji jest obowiązany udzielić zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania kadencji, na zasadach określonych w Ustawie o Związkach Zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. wraz z jej zmianami.

§43

Do spraw nie ujętych w Statucie zastosowanie mieć będą przepisy Ustawy o związkach zawodowych oraz przepisy wykonawcze wydane do tej Ustawy.

§44

Zarząd Związku posługuje się pieczątką z napisem:

Związek Zawodowy „KADRA”

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia”

44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Węglowa 4

NIP 633-17-88-930

 

 

 

 

Statut niniejszy został uchwalony w dniu 24.11.1994 r.

Statut uwzględnia zmiany dokonane postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia

26.08.1999 r. – sygn. akt I. Ns. Rej. ZZ. 298/99.

 

 

Statut został poprawiony w dniu 06.03.2001 rok,

Statut został poprawiony w dniu 22.04.2005 rok.

Statut został poprawiony w dniu 17.04.2009 rok.

Statut został poprawiony w dniu 25.03.2010 rok.

 

 

Honorowy Kordzik Górniczy

Kordzik górniczy to paradna, obosieczna, krótka broń boczna z ozdobną rękojeścią. Kordzik noszony jest także przez oficerów marynarki i lotnictwa.
Obecnie tylko Porozumienie Związków „KADRA” posiada decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych o wyłączności dla nadawania i wręczania Honorowych Kordzików Górniczych, jak również wydane przez Urząd Patentowy RP Świadectwo Ochronne Nr 14658 na wzór zdobniczy z dnia 20 maja 1997r oraz wydane przez w/w Urząd Świadectwo Rejestracji nr 10083. Ochrona prawna na w/w wzór zdobniczy została decyzją Urzędu Patentowego RP przedłużona do dnia 16.01.2015.
Kordzik wręczany jest kadrze inżynieryjno-technicznej kopalń, przedsiębiorstw i spółek, za osiądniecia i pracę zarówno na polu zawodowym jak i społecznym.

REGULAMIN
NADANIA HONOROWEGO KORDZIKA GÓRNICZEGO

1. Osobom kierownictwa i dozoru, pracownikom górnictwa po nienagannym przepracowaniu 20 lat pod ziemią lub 30 lat na powierzchni może być nadany Honorowy Kordzik Górniczy.

2. W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie Honorowy Kordzik Górniczy może być nadany także innym osobom niż wymienionym w pkt. 1 a w szczególności osobom organizacji zakładowych związków zawodowych i stowarzyszeń inżynieryjno – technicznych.

3. Honorowy Kordzik Górniczy jest nadawany na wniosek:

a. Zakładowej Organizacji Związkowej „KADRA”
b. Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników.

4. Ogłoszone wnioski zatwierdza Prezydium Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”.

5. Honorowy Kordzik Górniczy jest nadawany raz w roku.

6. Honorowy Kordzik Górniczy nosi się wyłącznie przy galowym mundurze górniczym, zawieszony przy lewym boku. W przypadku występowania w uroczystym płaszczu górniczym Honorowy Kordzik Górniczy nosi się pod płaszczem. Honorowy Kordzik Górniczy ma kwasty zielono – czarne z paskiem biało – czerwonym.

7. Do nadanego Kordzika należy wystawić akt. nadania. Akt nadania i nadane kordziki podlegają ścisłej ewidencji prowadzonej przez Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”.

Honorowa Złota Odznaka
„Zasłużony dla Kadry Inżynieryjno-Technicznej”

Honorowa Srebrna Odznaka
„Zasłużony dla Kadry Inżynieryjno-Technicznej”